Regulamin konkursu „Niepodległość oczyma głuchych”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „NIEPODLEGŁA OCZYMA GŁUCHYCH” prowadzonym przez Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa, KRS 0000097726, NIP 526-025-10-90, REGON 007023808
1.2 Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/swiatciszy/ oraz na stronie internetowej www.swiatciszy.pl
1.3 Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Głuchych (dalej „Organizator”).
1.4 Czynności związane z obsługą techniczną oraz wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
1.5 Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 30.09.2018 r. do 31.10.2018 r. (do godziny 23.59).

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”), która:
2.1 Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2 Jest osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą,
2.3 Jest osobą posługującą się polskim językiem migowym,
2.4 Jest osobą pełnoletnią,
2.5 Zapoznała się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje jego postanowienia,
2.6 Wykonała Zadanie Konkursowe.
2.7. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 6 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

3.1 Zadanie Konkursowe polega na stworzenia pracy w dowolnej dziedzinie sztuki, technice, nurcie. Praca wykonana przez uczestnika konkursu musi odpowiadać na zadany temat „Niepodległość oczyma głuchych”.
3.2 Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej twórczości Uczestnika.
3.3 Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
3.4 Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
3.5 Uczestnik wyraża wolę wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie skanu, zdjęcia materiału wideo, swojej pracy, dzieła, działania na adres mejlowy: konkurs@pzg.org.pl
3.6 Warunkiem otrzymania nagrody jest udokumentowanie za pomocą orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dotyczącego ubytku słuchu.
3.7 Organizator gwarantuje następujące nagrody:
- Nagroda Główna o wartości 3.000 (słownie: trzech tysięcy) złotych
- Nagroda za II miejsce: 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych
- Nagroda za III miejsce: 500 (słownie: pięćset) złotych
3.8 Każdy Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej
3.9 Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pomocą przelewu
3.10 Jury Konkursu składać się będzie z trzech osób:
- Prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych
- Redaktor prowadzący Świata Ciszy
- Głuchy artysta
3.11 Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru prac.
3.12 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
3.13 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
- niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu
- zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa
- naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa, KRS 0000097726, NIP 526-025-10-90, REGON 007023808
4.2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.

§ 5 Postanowienia końcowe

5.1 Regulamin Konkursu dostępny jest stronie internetowej www.swiatciszy.pl
5.2 Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru prac
5.4 W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyduje Organizator
5.5 Wszelkie spory i zdarzenia nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator